باسمه تعالی نام: علی محمد نام خانوادگی: ساکی سکوند نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1314 هـ.ش محل تولد: خرم آباد محل تحصیلات ابتدایی: شهرستان خرم آباد محل تحصیلات متوسطه: شهرستان خرم آباد محل تحصیلات کارشناسی: دانشگاه تهران، کارشناسی جامعه شناسی، 1338 هـ.ش محل تحصیلات کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد جامعه شناسی، 1340 هـ.ش   […]